پرداخت پول آب و برق آپارتمان با مالک است یا مستاجر؟

مزایا و معایب خدمات شهری که در اجاره گنجانده شده است چندین ترتیب ممکن برای مالک/مستاجر برای هزینه های آب و برق وجود دارد: مستاجر در ایران تمام خدمات آب و برق را پرداخت می کند. صاحبخانه هزینه تمام خدمات آب و برق را پرداخت می کند. مالک در تهران برخی از خدمات آب و […]

Continue Reading