لیست راهکارهای آموزشیدر سالیان اخیر با روشن شدن جایگاه پر اهمیت نانوفناوری در صنعت، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، امکانات آزمایشگاهی و برنامه های درسی خود را با این فناوری تطبیق داده اند تا از ورود نیروی کار توانمند و با سواد عملی، اطمینان حاصل کنند. لذا در ایران نیز رشته های علوم پایه و مهندسی به یک برنامه آموزش عملی فناوری نانو، به منظور غلبه بر چالش های امروزی نیاز دارند. برای ارائه ی چنین آموزش های عملی، لزوم تجهیز آزمایشگاه های آموزشی نانوفناوری در این مراکز کاملاً احساس می شود.


 1  

ثبت درخواست پیش فاکتور کاتالوگ عمومی نظر سنجی صندوق انتقادات و پیشنهادات عضویت در خبرنامه
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید