دستگاه يكپارچه اندازه گيرى عملكرد حسگرى و كاتاليزورى مواد


 • عنوان محصول: دستگاه يكپارچه اندازه گيرى عملكرد حسگرى و كاتاليزورى مواد
 • کد محصول:َAGSCITS-15
 • صنایع مورد کاربرد:
 • راهکارها:لیست راهکارهای آزمایشگاهی

دریافت کاتالوگ


 • معرفی محصول
  دسـتگاه GSCITS بـا يكپارچه سـازى دو دسـتگاه تسـت كاتاليسـت (بـراى اندازه گيـرى عملكرد كاتاليسـت هاى ناهمگن) و تسـت عملكرد حسـگرهاى نيمـه هـادى طراحى و سـاخته شـده اسـت. اين دسـتگاه مى توانـد نيـاز آزمايشـگاه هاى تحقيقاتـى كـه در زمينـه تحقيـق و توسـعه ى حسـگرهاى نيمـه هـادى تحقيـق مى نماينـد و همچنيـن آزمايشـگاه هايى كـه در زمينه ارزيابى، سـنتز و توسـعه ى كاتاليزورهاى ناهمگـن فعاليـت مى كننـد، را بـرآورده سـازد.
  بـا توجـه به آنكه بهينه سـازى مواد حسـاس حسـگرهاى نيمـه هادى با عملكرد كاتاليسـتى آن ها ارتباط مسـتقيم دارد، اين دسـتگاه قابليت انـدازه گيـرى هم زمان خواص كاتاليسـتى و حسـگرى ماده حسـاس را داراسـت.
  همچنيـن ايـن دسـتگاه تمـام امكانـات لازم بـراى محققين و توسـعه دهندگان كاتاليزورهـاى ناهمگـن را نيـز دارا بـوده و در عيـن حـال بـه آنهـا توانايـى اندازه گيرى خاصيت حسـگرى كاتاليـزور مورد مطالعـه را نيـز می دهد.
 • کاربردها
  • كاربردهـاى زيسـت محيطـى در ايمنـى محيـط و كنتـرل آلاينده هـا و تركيبات خطرناك نقـش دارند. اين حسـگرها در صنايـع و محيـط هـاى مختلف بـه منظور آشكارسـازى تركيبات مشـخص به كار مـى روند.
  • اسـتفاده وسـيع در اماكـن مسـكونى، ادارى، تجـارى و ... بـه منظـور هشـدار نشـت گاز طبيعـى و انتشـار گاز كشـنده مونوكسـيد كربن
  • صنايع نفت، گاز و پتروشيمى
  • خودرو و صنايع خودروسازى
  • صنايع هوا و فضا
  • بهداشت و ايمنى محيط هاى حساس
  •  
   موارد استفاده از تست فعاليت كاتاليستى عبارتند از:

   • بررسى فيلترهاى كاتاليستى براى گزينش پذير كردن حسگرهاى گاز و مواد آلى فرار
   • حذف تركيبات آلاينده در مبدل كاتاليستى
   • اكسيداسيون جزئى و كامل هيدروكربن ها
 • ویژگی های رقابتی
  • شـامل دو قسمت تسـت حسگر گاز و راكتـور انجـام واكنـش كاتاليسـتى بـه صورت مجـزا و يا سـرى
  • تست و بررسى حـسگرها; ( بر اساس اندازه گيرى هدايت الكتريكى، ولتاژ، تغيير مقاومت الكتريكى)
  • داراى سه درگاه ورودى و نقطه تزريق گاز، امكان تست همزمان مجموعه گازها به صورت مخلوط يا به صورت تست متوالى
  • تسـت و بررسـى خاصيـت حسـگرى در حضـور فيلترهـاى شـيميايى كاتاليسـتى و فيزيكـى
  • بررسى فعاليت كاتاليستى فرآيندهاى مختلف آزمايش در دماهاى مختلف تا 1000 در حضور و يا عدم حضور رطوبت
 • مشخصات فنی
   مشخصات فنی
   مقاومت Ω   1010×5- 102×5
   غلظت گاز
  ppm    10000- 0/1
   کنترل نرخ عبور گاز
   ml/min  1
   کنترل جریان مایع
  µl/h    1
   کنترل دما
  دقت  0/1 %
   ابعاد cm   80×90×50
 • Standard Test
 • نظرات کاربران

  فرم ارسال نظر

  * نام و نام خانوادگی:
  * پست الکترونیک:
  * موضوع:
  * نظر شما:
  * لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید:محصولات مرتبط

اخبار مرتبط

  رکوردی ثبت نگردیده است !

مقالات مرتبط

  رکوردی ثبت نگردیده است !

ثبت درخواست پیش فاکتور کاتالوگ عمومی نظر سنجی صندوق انتقادات و پیشنهادات عضویت در خبرنامه
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید