دستگاه جداسازى گازى غشايى


 • عنوان محصول: دستگاه جداسازى گازى غشايى
 • کد محصول:AMGSPS-15
 • صنایع مورد کاربرد:
 • راهکارها:لیست راهکارهای آزمایشگاهی

دریافت کاتالوگ


 • معرفی محصول
  امـروزه صنعـت غشـاء از جملـه صنايـع در حـال رشـد و نـو در زمينـه جداسـازى گازى اسـت كـه از بخش هـاى كليـدى صنايـع مختلـف از جملـه صنعـت نفت، پتروشـيمى و صنايع گاز به شـمار مى آيد. دسـتگاه MGSPS بـه عنـوان اولين دسـتگاه ايرانى در زمينه تسـت غشـاء، گامى بـزرگ در بـرآوردن نيازهـاى اصلـى اين صنعت برداشـته اسـت.
  اين دستگاه با نام: Membrane Gas Separation And Permporometry Systems دارای دو کاربـرد عمده اسـت. كاربرد اول، جداسـازى گازى با انواع غشـا و كاربرد دوم آناليـز Permporometry بـراى به دسـت آوردن توزيـع اندازه حفرات لايه سـطحى غشـاء می باشـد كه توسـط دسـتگاههاى ديگـر آناليز قابل اندازه گيرى نيسـت.
 • کاربردها
  • جداسازى گازى با غشاء
  • بررسى و آناليز اجزاى گازى موجود در خوراك، گاز نفوذى و گاز خروجى
  • قابليت تهيه تركيب درصدهاى مختلف از گازها با استفاده از MFC
  • اندازه گيرى ميزان جداسازى در فشارهاى مختلف
  • قابليت جداسازى از دماى محيط با استفاده از كوره و كنترل كننده دما
  • مورد استفاده براى غشاهاى لوله اى ماكروحفره، مزوحفره و ميكرو حفره
  • اندازه گيرى توزيع اندازه حفرات انواع غشاى متخلخل
  • كار در فشارجزيى پايين
 • ویژگی های رقابتی
  • اسـتفاده از كنترل كننده هـاى جريان جرمـى MFC براى تهيـه گاز خوراك با تركيـب دقيق
  • استفاده از شيرهاى برقى براى تغيير مسير جريان هاى گاز
  • كنتـرل فشـار بـا اسـتفاده از مبـدل فشـار و رگلاتور تنظيم فشـار جريان بالادست
  • امـكان تعبيه انواع مدول هاى غشـايى معدنى و پليمرى، ديسـكى و لوله اى، متقـارن و غير متقارن و...
  • امـكان انجـام جداسـازى غشـايى در دماهـا و فشـارهاى مختلـف
  • امكان جداسازى غشايى و Permporometry
  • اندازه گيـرى توزيـع حفـرات سـطح روييـن غشـاء
  • تطبيـق پذيرى بـا انواع دسـتگاه های آناليـز گازى از جمله GC
  • سازگار با انواع گازها از جمله گازهاى خورنده و سمى
  • قابليـت اسـتفاده جهـت غشـاهاى ماكـرو، مـزو و ميكـرو حفـره
  • تشـخيص حفرات و شكاف هاى بزرگ در سـاختار غشاى ميكرو حفره
  • اسـتفاده از حلال هاى مختلف بسـته به نوع غشـاء
 • مشخصات فنی
   مشخصات فنی
   آزمون غشاء
   حداکثر فشار 7 بار
   حداکثر دما
   500 درجه سانتی گراد
   آزمون عبوردهی گازی
   2-50 نانومتر
   ابعاد  80×45×80
 • Standard Test
 • نظرات کاربران

  فرم ارسال نظر

  * نام و نام خانوادگی:
  * پست الکترونیک:
  * موضوع:
  * نظر شما:
  * لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید:محصولات مرتبط

اخبار مرتبط

مقالات مرتبط

  رکوردی ثبت نگردیده است !

ثبت درخواست پیش فاکتور کاتالوگ عمومی نظر سنجی صندوق انتقادات و پیشنهادات عضویت در خبرنامه
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید