آنالیز کدورت سنجیکدورت سنجی آنالیزی است که به مطالعه خواص اپتیکی بر پایه پخش نور Scattering می پردازد. علت پخش نور در آب وجود مواد معلق مثل مواد کلوئیدی، مواد آلی، میکرو ارگانیسم ها و حتی مولکولهای درشت می باشد . در شکل 1 طرح کلی از از کدورت سنج را نشان می دهد. با پیشرفت هایی که در ساخت آشکار سازها فراهم شد امکان سنجش کدورت برای مقادیر پایین فراهم شد، اگرچه هنوز کاستی هایی برای بررسی مقادیر خیلی کم و خیلی زیاد وجود دارد. در مقادیر بسیار کم تشخیص تغییرات سیگنال به دلیل اختلالات الکترونیکی ممکن نیست در حالی که در مقادیر زیاد به علت تعداد زیاد پخش پدیده تداخل رخ می دهد.

به طور کلی تربیدومتری به دو گروه اصلی تقسیم می شود:
  • Absorptiometers : این روش بر قابلیت رویت نور در طرف دیگر استوار است.
  • Nephlometry : این روش با مقایسه ی پخش نوربا استفاده از مخلوط های استاندارد شده توسط فرمازین (Formazin) صورت می پذیرد .

آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده برای تعیین کیفیت آب در مصارف مختلف واحدی برای اندازه گیری ذرات معلق در آب(TSS) تعریف کرده است، به طور مثال در تصفیه خانه های شهری این مقدار باید کمتر از 30 mg⁄Lو برای آبزیان این مقدار باید کمتر از 150 mg⁄L باشد.
سازمان جهانی استاندارد برای تعیین میزان کدورت واحد (NTU) را تعریف کرده است.
بر طبق تحقیقات انجام شده رابطه زیر بین (TSS) و (NTU) وجود دارد:

NTU=a(TSS)b


که در این رابطه a و b ضرایب ثابتی هستند.
طبق رابطه ای که بین نور عبوری و اندازه ذرات معلق وجود دارد می توان اندازه ذرات را تعیین کرد به عبارت دیگر با تعیین ضریب پخش و طبق روابط Rayleigh و Mie اندازه ذرات قابل تعیین است همانطور که در شکل 2 می بینیم در رابطه Rayleigh مقادیر پخش نسبت به تغییر طول موج تغییرات بیشتری را نشان می دهد.
2 استاندارد برای اندازه گيری کدورت وجود دارد که به طور وسيعی در سطح بين المللی پذيرفته شده اند.
استاندارد ENISO7027 تحت عنوان تمام روش های ممکن برای اندازه گيری کدورت را در بر می گيرد. تمام روش های الکترونيک يک منبع نور مادون قرمز نياز دارند كه آزمايش کردن نمونه های رنگی را امكان پذير مي سازد.
در روش شماره 180.1 كدورت سنجی را با استفاده از يک منبع نورسفيد (لامپ هالوژن تنگستن) تشريح می نمايد.
نتايجي که به وسيله ی دستگاههاي مختلف كه از 2 روش فوق الذکر استفاده می کنند نمی توانند مقايسه شوند.
برای تهيه نتایج مشخص و قابل تکرار، کدورت سنج ها با استفاده از محلول های فرمازين ( استانداردهای مرجع) تنظيم و کاليبره می شوند. اين سنجه ها نتايجشان را برحسب FNU (پخش در نمونه مرجع) نمايش می دهند. برای کار با دستگاه پس از روشن کردن cell حاوی نمونه ی استاندارد را درون دستگاه قرار می دهیم. سپس دکمه ی Read را فشار داده و مقدار آن را می خوانیم ،اگر این عدد محدوده ی درست را به ما نشان دهد، دستگاه کالیبره می باشد و ما می توانیم cell حاوی نمونه را درون دستگاه گذاشته و دکمه ی Read را فشار دهیم. عدد قرائت شده میزان کدورت را بر حسب NTU بیان می کند.
هدف از این آزمایش اندازه گیری میزان کدورت آب می باشد که این آیتم نقش به سزایی در آب های صنعتی، و به ویژه آب دیگهای بخار ایفا می کند .به دلیل اینکه کدورت ایجاد ذرات ریز معلق در آب دیگ های بخارمی نماید ، باعث تشکیل رسوب می گردد .هم چنین کدورت سبب تولید کف می شود که این عارضه با حمل بخار همراه می باشد.
  • تاریخ درج: 1393/12/03

ثبت درخواست پیش فاکتور کاتالوگ عمومی نظر سنجی صندوق انتقادات و پیشنهادات عضویت در خبرنامه
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید